Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BARBECUEBOX.BE
barbecuebox.be is een commerciële naam van de Lokaal BV

De consument heeft het recht aan Lokaal BV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens
Lokaal BV
Veldstraat 18
8540 Deerlijk
BTW BE0673503860
info@barbecuebox.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

De electronische webwinkel van barbecuebox.be biedt haar klanten de mogelijkheid om verse barbecue vleeswaren online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het barbecuebox.be assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij barbecuebox.be

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Het aan huis leveren van de waren zijn gratis vanaf een aankoopbedrag (incl. BTW) van 90,00 euro. De levering van onze goederen wordt uitgevoerd door een derde partij volgens de afgesproen datum en het afgesproken leveruur die in de e-mail vermeld staan. Het opgegeven tijdstip van levering is steeds een indicatieve levertijd waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Lokaal BV is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lokaal BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lokaal BV

Lokaal BV is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het barbecuebox.be assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van barbecuebox.be. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. De bestelling wordt pas geactiveerd van zodra de betaling van het aangekochte goed is ontvangen en bevestigd.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via overschrijving
- online via Bancontact/Mister Cash/iDeal/Sofort

De klant heeft 2 werkdagen de tijd om zijn betaling uit te voeren na het plaatsen van de bestelling. Indien de betaling niet ontvangen wordt binnen een termijn van 2 werkdagen zijn we genoodzaakt om de bestelling te annuleren of de bestelling door te schuiven naar de volgende koe die online komt te staan. 


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Lokaal BV
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Lokaal BV te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Lokaal BV beschikt, behoudt Lokaal BV het recht om, bij niet-of laattijdige betaling, de aankoop te annuleren. De klant wordt hiervan niet op de hoogte gebracht. Onverminderd het voorgaande behoudt Lokaal BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. U kan onze klantendienst 24uur/dag bereiken via info@barbecuebox.be


Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst (info@barbecuebox.be) waarna in samenspraak zal beloten worden hoe het artikel terug dient bezord te worden aan Lokaal BV

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan Lokaal BV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering op hun kosten terug bezorgen aan Lokaal BV, via boven vermelde contactgegevens.
Goederen (cadeaubonnen) met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per aangetekend schrijven te worden teruggestuurd. Na ontvangst zal het bedrag van de aankoop worden teruggestort zonder betaling van boete. De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn ten laste van de klant.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde staat bevinden kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

• Indien de producten aan bederf onderhevig zijn

Koninklijk Besluit van 6 september 1993 bepaalt dat de bedenktermijn niet geldt voor producten die snel kunnen bederven of producten die omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bijvoorbeeld levensmiddelen).

De consument heeft steeds het recht omaf te zien van zijn/haar aankoop. Dit kan op eenvoudig verzoek via een e-mail naar onze klantendienst info@barbecuebox.be of , via post, door gebruik te maken van dit modelformulier voor herroeping. Modelbrief

Artikel 10: Privacy

Lokaal BV verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Deze gegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden of doorverkocht aan derden. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van barbecuebox.be bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat barbecuebox.be uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierboven vermelde adres.

barbecuebox.be respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op barbecuebox.be ter consultatie, wijziging of verwijdering.
barbecuebox.be maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
barbecuebox.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@barbecuebox.be


Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Lokaal BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 12: barbecuebox.be Klantendienst
De barbecuebox.be klantendienst is 24/24 bereikbaar via e-mail op info@barbecuebox.be of per post op het hierboven vermelde adres.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van barbecuebox.be Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

barbecuebox.be kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Ik ga akkoord